C C C C A+ A A- X

Публични продажби (ДСИ)

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Подписаната ЕЛЕОНОРА ПАСКАЛЕВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 06.12.2019 г. до 17:00ч. на 06.01.2020 г., в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебната палата ет.І стая № 10 ще се проведе продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на “Заводски строежи-ПС-Русе” АД гр.Русе, ЕИК 117002245, а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.873 с адрес гр.Русе, кв.Източна промишлена зона, бул.България /вдясно от ул.ТЕЦ Изток/, целият с площ от 5 947 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план 151, квартал 0, парцел 0, при съседи: 63427.8.469, 63427.8.470, 63427.8.457, 63427.8.461 и 63427.8.463, ЗАЕДНО с построените в този имот ЧАСТ ОТ СГРАДА с идентификатор 63427.8.873.1 със застроена площ 590 кв.м., цялата с площ 923 кв.м., брой етажи 3 и с предназначение – друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 63427.8.873.2 със застроена площ 43 кв.м., брой етажи 1 и с предназначение – сграда за енергопроизводство

 

Начална цена, от която ще започне наддаването:  222 095,52 лв. /двеста двадесет и две хиляди деветдесет и пет лева петдесет и две стотинки/

 

Обявената цена е за втора публична продан и представлява 90% от цената по първата продан.

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям дни за оглед на имотите всеки вторник и четвъртък по време на проданта от 16:00ч. до 18:00ч.

 

ИЗП.Д.№ 119 / 2011 г.

 

            Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 07.01.2020 г. в 9:00ч., следва да се явят при държавния съдебен изпълнител в стая № 10, за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

            Задатък-една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Русе IBAN BG38 CECB 9790 33G5 6504 00 при ЦКБ АД, клон Русе, изп.д.№ 20114520400119 и вносния документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи, в запечатан плик, се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Русе до 17.00ч. на последния ден от обявената публична продан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.00ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от оценката. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

05.11.2019 г.            ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

            гр.Русе                                                                                            /Е. ПАСКАЛЕВА/


 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

  

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Изпълнително дело №20084520402017

 

Днес 20.12.2019г., подписаният Деян Денев, държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Русе, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.01.2020г. – 27.02.2020г. – 17.00 часа, включително в сградата на Районен съд – Русе, ще се проведе публична продан на идеалната част от недвижим имот, собственост на длъжника КАЛИН ПЕТРОВ ТОНЧЕВ и на един от съсобствениците дал съгласие за продажба на неговия дял, а именно:

1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.162.1.21 по КККР на гр.Русе с предназначение жилище, апартамент с адрес: гр.Русе, ул.Околчица №13, бл.84, вх.2, ет.1, ап. Г, находящ се в сграда №1 разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.162, площ на самостоятелния обект 59.73 кв.м. Прилежащи към имота: изба №20 с площ 3.30 км.м. и 1.273% идеални части от сградата.

Начална цена от която ще започне наддаването е 16 690 лв. /шестнадесет хиляди шестстотин и деветдесет лева/.

Върху имота има вписани тежести: Вписана възбрана с Вх. рег.№9154, Акт №13, том 5/19.07.2018г. от ДСИ по горепосоченото изпълнително дело. Вписана възбрана с Вх. рег.№5206, Акт №15, том 4/30.04.2019г. от ЧСИ Васил Николов по горепосоченото изпълнително дело.

 

            Интересуващите се от имота, могат да се явят в деловодството на съдебния изпълнител – гр.Русе, ул.”Александровска” 57 ет.1, ст.9, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

 

            Желаещите да прегледат имота, могат да сторят това, всеки вторник и четвъртък от 16.00ч. до 18.00 ч., през времетраене на публичната продан.

 

            За участие в публичната продан, съгласно чл.489 от ГПК се внася задатък: десет на сто /10%/ върху обявената начална цена по сметка BG38 CECB 979033G5 6504 00 при ЦКБ АД с титуляр РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, по изп. дело №20084520402017.

            Сумата за задатъка, следва да е постъпила по сметка на съда, към момента на обявяване на наддавателните предложения ! /чл.75, ал.3 ЗЗД/

 

Всеки наддавач има право на едно писмено предложение в което посочва предложената от него цена с цифри и думи. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната и такива, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни, съгласно чл.489, ал.6 от ГПК. Предложенията се подават в запечатан плик в който е приложена и квитанцията за внесения задатък до 17.00 ч. на последния ден на публичната проданта в регистратурата на Русенски районен съд – ет.1, ст.27.

 

Наддавачите следва да се явят на 28.02.2020г. от 09.00ч. в Районен съд – Русе, ет.1, ст.11 за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувач. За купувач на имота се смята този наддвач, който е предложил най-висока цена. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи, предложи цена по-висока с размера на един задатък, ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл.492, ал.2 ГПК/. Обявения за купувач е длъжен в двуседмичен срок да внесе предложената от него цена, като приспадне внесеният задатък.

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОДПИСАНАТА ЕЛЕОНОРА ПАСКАЛЕВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ НА 04.02.2020 г. в 10.30ч., в с.Просена, общ.Русе, ул.”Хан Крум” № 13 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на солидарните длъжници Виктория Иванова Йорданова и Стоилка Великова Петрова ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО на САНИКО ООД, ЕИК 117030383 гр. Русе, а именно:

 

                               В  Е  Щ  И

 

брой

ед.цена

Обща

сума

 1

КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ COLORS с

монитор  PHILIPS, 17 инча с клавиатура, мишка и

камера

 

  1

 

 

67.50лв.

 

67.50лв.

 2

РУТЕР TP – LINK с една антена

 

  1

 

  7.50лв.

 

7.50лв.

 3

ТЕЛЕВИЗОР NEO, 21 инча в комплект с IP модул

MAG 250

 1

  18.75лв.

18.75лв.

 4

КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ – неработеща с клавиатура и монитор HP, модел MX 703

 

  1

 

 11.25лв.

 

  11.25лв.

 5

ТЕЛЕВИЗОР NEO, 14 инча, сребрист в комплект с IP модул MAG 250

 

  1

 

  18.75лв.

 

  18.75лв.

 6.

ТЕЛЕВИЗОР SCHAUBLARENZ, 14 инча, сребрист,

неработещ

 

  1

 

  11.25лв.

 

   11.25лв.

 7

КУШЕТКА с кафява тапицерия, тройка, счупена конструкция

 

 

  1

 

11.25лв.

 

11.25лв.

 8

КАМИНА PRITY с горно огнище и две чекмеджета

 

 

  1

 

  60.00лв.

 

  60.00лв.

 9

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР 80 литра, Елдом Баланс

  1

67.50лв.

 67.50лв.

10

ГАЗОВ ТУРИСТИЧЕСКИ КОТЛОН с 3 литрова

Бутилка

 

 1

 

 6.00лв.

 

 6.00лв.

11

МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА ETA 20 литра

  1

6.00лв.

 6.00лв.

 

ИЗП.Д.№ 3/2016г.

 

            Участващите в публичната продан трябва да се явят на 04.02.2020 г. в 10.30ч., в с.Просена, общ.Русе, ул.Хан Крум № 13, където е местонахождението на движимите вещи, за да наддават и за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебна палата, етаж 1, стая 8, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

            За участие в търга не се внася задатък. Всяка отделна вещ се предлага устно по определената начална цена, като цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена.

            Обявеният за купувач плаща незабавно в брой приетата цена и съдебният изпълнител му предава вещта.

 

 

20.12.2019 г.       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                гр.Русе                                                                             /Е. ПАСКАЛЕВА/


 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20184520405018

 

ОБЯВЛЕНИЕ

    

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- гр.Русе, обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 03.01 2020 г. до 17 часа на 03.02.2020 г.  за удовлетворяване вземането на Румен Цирков и други присъединени взискатели, на основание чл.474, ал.5 във връзка с чл. 487 от ГПК ще се проведе  публична продан на движима вещ на длъжника „Сонел 2“ ООД ЕИК 117634309 със седалище с. Пиргово, общ.Иваново, ул. Васил Левски № 4,а именно:

 

 Трактор Колесен ЮМЗ- 6Л, рама № 115695 с рег.№ Р 02930

 

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  -  1 680 /хиляда шестстотин и осемдесет лева/ с включен ДДС, която представлява 80 на сто от стойността на вещта съгласно чл.485 от ГПК.  Длъжникът е лице, към момента регистрирано по ЗДДС и обявената цена  на продаваната вещ е с включен ДДС.

Интересуващите се от вещта могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр.Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.  

Времето за оглед на вещта е всеки понеделник, сряда и петък  от 15,00 до 18,00 часа   за  периода на проданта посочен в настоящото обявление.  Към датата на описа продавания трактор е  бил установен в Първи стопански двор в село Пиргово, местност „Манкара“

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната цена  на  вещта по сметка на Районен съд-Русе -   IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изп. д. № 20184520405018

            Върху продаваната вещ е вписан запор в КТИ по настоящото изпълнително дело.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. На плика се посочва вещта за която се отнася наддавателното предложение, доколкото по същото дело се продават повече от една вещ. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

На следващия работен ден след приключване на проданта в 9.00ч.   всички наддавачи да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък.Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

      29.11.2019г.                                        Държавен съдебен изпълнител :

                                                                                                                      / Виолета Палазова/


 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20184520405018

 

ОБЯВЛЕНИЕ

    

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- гр.Русе, обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 10.01 2020 г. до 17 часа на 10.02.2020 г.  за удовлетворяване вземането на Румен Цирков и други присъединени взискатели, на основание чл.474, ал.5 във връзка с чл. 487 от ГПК ще се проведе  публична продан на движима вещ на длъжника „Сонел 2“ ООД ЕИК 117634309 със седалище с. Пиргово, общ.Иваново, ул. Васил Левски № 4,а именно:

 Трактор верижен Т54В, рама № 648593, рег.№ Р 02931

 

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  - 2 016 лева/ две  хиляди и шестнадесет лева/ с включен ДДС, която представлява 80 на сто от пазарната стойност на вещта, съгласно чл.485 от ГПК.  Длъжникът е лице, към момента регистрирано по ЗДДС и обявената цена  на продаваната вещ е с включен ДДС.

Интересуващите се от вещта могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр.Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.  

Времето за оглед на вещта е всеки понеделник, сряда и петък  от 15,00 до 18,00 часа   за  периода на проданта посочен в настоящото обявление.  Към датата на описа продавания трактор е  бил установен в Първи стопански двор в село Пиргово, местност „Манкара“

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната цена  на вещта по сметка на Районен съд-Русе - -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изп. д. № 20184520405018

            Върху продаваната вещ е вписан запор в КТИ.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик.На плика се посочва вещта за която се отнася наддавателното предложение, доколкото по същото дело се продават повече от една вещ. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

На следващия работен ден след приключване на проданта в 9.00ч.   всички наддавачи да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък.Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

       29.11.2019г.                                        Държавен съдебен изпълнител :

                                                                                                                      / Виолета Палазова/


 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20134520405127

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20134520405137

 

ОБЯВЛЕНИЕ

    

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- гр.Русе, обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 22.12.2019 г. до 17 часа на 22.01.2020 г.  за удовлетворяване вземането на Кирил Георгиев на основание чл. 494, ал.2, изречение последно от ГПК ще се проведе  публична продан   на недвижим имот на длъжника   Светлозар Георгиев от гр. Русе,  а именно:

1/2 ид.част  от дворно място по нотариален акт с площ от 694 кв.м. и неурегулирано с площ от 706кв.м. , представляващо п-л Х-837, а по скица с площ от 630 кв.м., УПИ Х-834 в кв. 91 с адрес по данъчна оценка  ул. “Шести септември” № 111 по плана на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русенска , при граници: улица, имот № ІХ-833, имот № ІV-832, имот № V-836, имот № ХІ-835, заедно с построените в него паянтова жилищна сграда, паянтов сайвант и паянтова сая заедно с всички  подобрения в имота

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  -  4 480,00 лева/ четири хиляди четиристотин и осемдесет  лева/, която представлява 80 на сто от стойността на продавания дял от имота определена от заключение на вещо лице назначено по правилата на 485, ал.2 ГПК, във връзка с чл.485,ал.4, 5 и 6 от ГПК   Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр.Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.  

Времето за оглед на имота е всяка събота и неделя  от 13,00 до 17,00 часа   за  периода на проданта посочен в настоящото обявление. 

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната цена  на имота по сметка на Районен съд-Русе  -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изп. д. № 20134520405127

            Върху имота са вписани   възбрани по настоящото изпълнително дело-  с № 34, том І от 21.01.2015г. СВ Русе върху 1/6 ид. част и № 159, т.ІV от 28.09.2015г. на СВ Русе върху 2/6 ид.ч., както и възбрана  върху 2/6 ид.ч. от имота с Акт № 121, том ІV от 30.05.2016 на СВ Русе в полза на Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕИК 202423225

                      Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни

На следващия работен ден след приключване на проданта в 9.00ч.   всички наддавачи да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък.Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

       23.10.2019г.                                        Държавен съдебен изпълнител :

                                                                                                                      / Виолета Палазова/    


     

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

      Подписаният Свилен Великов Държавен съдебен изпълнител при Русенски Районен съд обявявам на интересуващите се, че на  22.01.2020г. – 10,30 часа , ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ ЧРЕЗ ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ по реда на чл.481 от ГПК,при начална цена 85% от определената от ДСИ,съгл. чл.468 ал.1 от ГПК  по местонахождение на вещите в гр.Русе ул.”Искър”№ 103,собственост на длъжника Георги Ангелинов Йорданов за движимите вещи както следва:

 

  1.Цветен телевизор “Сони” /кинескоп/- 32см.  при начална цена 42,50лв.

  2.Музикална касетъчна уредба “Пайнер” с колони при нач. цена 34,00лв.

  3.Разтегателен диван тъмна дамаска цветен десен при нач. цена  34,00лв.

  4.Преносима кръгла електрическа фурна “Акел” при нач.  цена   17,00лв.

  5.Газова бутилка 5 литра червена при начална цена  8,50лв.

 

ИЗП.Д.№ 20184520409022

 

            Участващите в публичната продан трябва да се явят на 22.01.2020г. в 10.30 часа. на адрес: гр.Русе ул. “Искър”№ 103 по местонахождението на движимите вещи, за да наддават и за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебна палата, етаж 1, стая 9, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

 

            За участие в търга не се внася задатък. Всяка отделна вещ се предлага устно по определената начална цена, като цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена.

            Обявеният за купувач плаща незабавно в брой приетата цена и съдебният изпълнител му предава вещта.

 

 

18.12.2019г.                ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр.Русе                                                                                                 /Свилен Великов/


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОДПИСАНАТА СТЕФКА НИКОЛОВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 16.12.2019г. до 17:00ч. на 16.01.2020г., в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебната палата ет.І стая № 6 ще се проведе продажба на недвижим имот, собственост на съделителите: Янка Иванова Петрова, Гина Георгиева Минчева, Ангел Антонов Ангелов, Пенко Тодоров Пенев, Силвия Тодорова Пенева, Божана Ангелова Минева, Иванка Стойкова Маринова, Георги Стойков Стойков, Цветомир Валентинов Колев,  Здравко Цанев Колев, Йорданка Иванова Минчева,  Стефка Иванова Кръстева,  Енчо Севданов Димитров,  Димитър Минчев Драгнев, Снежана Минчева Димитрова, Красимир Стилов Данев, Теодора Красимирова Ангелова,  Снежанка Тодорова Николова,  Димитър Иванов Драгозов, Мариана Дончева Анева, Антоанета Дончева Димитрова,  Камен Стоянов Илиев,  Красимира Стоянова Минчева, Божана Цанкова Георгиева, Йордан Георгиев Цанев, Валентина Георгиева Досева, Евелина Йорданова Колева,   Пламен Йорданов Пенов, Красимир Божидаров Кръстев, Полина Божидарова Ганева, Бранимир Йорданов Цанев, Велика Минчева Краева,  а именно:

                   НЕДВИЖИМ ИМОТ - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор  63427.2.2095.1.1, находящ се в гр.Русе, ул.“Муткурова“ № 58/петдесет и осем/, ет.1/едно/, ап.1/едно/, сграда №1/едно/, разположена в ПИ с идентификатор  63427.2.2095 с площ от 292/двеста деветдесет и два/ кв.м., урбанизирана територия, граници за ПИ: 63427.2.2094, 63427.2.2096; 63427.2.1881; 63427.2.2092, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж –няма, под обекта-няма, над обекта - 63427.2.2095.1.2, с прилежащи части: избено помещение  и таван, заедно с 1/3/една трета/ ид.ч.  от ПИ  с идентификатор 63427.2.2095 и от общите части на сградата,

                   При първоначална цена на основание чл.485, ал.4  от ГПК, от която започва наддаването в размер на 45 312.00/четиридесет и пет хиляди триста и дванадесет лева / лв., която представлява   80 на сто от  стойността на имота -56 640.00лв.

                    Интересуващите се от имота   могат да се явят в деловодството на СИС при РРС-стая 8 на І етаж на Съдебната палата всеки присъствен ден от 09.00ч. до 17.00ч., за да прегледат книжата по проданта.

На основание чл. 487 ал.4 от ГПК времето за оглед на имота  е всяка  сряда и петък от 16 – 18 часа за периода на проданта посочен в настоящото обявление.

            За участие в наддаването  на основание чл.489, ал.1 ГПК се внася  задатък- 10% от  началната цена на продавания имот  по сметка на Районен съд гр.Русе IBAN BG38 CECB 9790 33G5 6504 00 при ЦКБ АД, клон Русе, изп.д.№ 20174520414034.

           Върху имота има вписвания  съгласно справка от Агенция по Вписвания –Русе:

Искова молба акт №250, том 13 от 07.11.2013г.на СВ-Русе;

      Всеки наддавач  посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава в  Регистратурата на Районен съд гр.Русе /стая 27 на І етаж/ до 17.00ч. на последния ден от обявената публична продан предложението си , подписано от него с приложена квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал.1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателните предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан , предложения за цена под началната цена или такива надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

           Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден- 17.01.2020 г. в 9:00ч. следва да се явят при държавния съдебен изпълнител в стая № 6 за обявяване на постъпилите наддавателни  предложения и на купувача, предложил най-високата цена.

            При обявяване на купувач явилите се наддавачи могат да предложат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък. Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обявява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена като приспадне внесения задатък.

 

 

15.10.2019г.                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Гр. Русе                                                                                                    /С.НИКОЛОВА/

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

        Подписаният ДЕЛЯН МАРИНОВ, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при съдебно-изпълнителна служба на Районен съд, гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че от 07.12.2019 г. до 17 ч. на 07.01.2020 г. ще се проведе първа по ред публична продан на следното моторно превозно средство на длъжника Биляна Атанасова Борисова;

         Лек автомобил Пежо 306 ТХ с рег. № № P 1031 PB, рама № VF 37ANFZ230041811, номер на двигател – без номер; категория  превозно средство- лек автомобил; дата на първа регистрация 31.03.1993 г.л вид гориво – бензин; мощност 65 КW, обем на двигателя 1587 куб.см; цвят червен в размер на 476 лв. /четиристотин седемдесет и шест/ и представлява 85 на сто от оценката.

 

        ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 7063/2019 г., 4-ТИ РАЙОН

 

        Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр. Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9.00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.

        Времето за оглед на продавания имот е всеки ден от 14 до 18 часа без събота и неделя за периода на проданта посочен в обявлението.

        За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10 на сто от началната цена  на имота по сметка на Районен съд-Русе -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изпълнително дело № 7063/2019 г.

        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата, посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

        На следващия работен ден след приключване на проданта - 08.01.2020 в 9.00 часа всички наддавачи могат да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 5, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

        При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък. Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

                       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                              /ДЕЛЯН МАРИНОВ/

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация